Polityka Informacyjna

Polityka informacyjna
Banku Spółdzielczego w Końskowoli


1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Końskowoli, zwanego dalej Bankiem zatwierdza i weryfikuje Politykę informacyjną w Banku Spółdzielczym w Końskowoli, zwaną w dalszej części Polityką.
2. Niniejsza Polityka zawiera zakres i metody ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, zgodnie z:
1) Rozporządzeniem 575/2013 UE, zwanym dalej Rozporządzeniem CRR,
2) Rozporządzeniem 1423/2013 UE,
3) Ustawą Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a,
4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach,
5) Zasadami ładu korporacyjnego KNF,
6) Rekomendacją „M” KNF,
7) Rekomendacją „P” KNF.
3. Informację o dostępie do informacji podlegających ujawnieniom Bank udostępnia w sposób ogólnie dostępny w miejscu wykonywania czynności, tj. wywieszając na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych. Wzór informacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
4. Polityka informacyjna Banku reguluje: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz zasady weryfikacji niniejszej Polityki.


§ 2

Niniejsza Polityka określa w szczególności:
1) Wytyczne dotyczące zasad i metod ujawniania informacji o charakterze jakościowymi ilościowym.
2) Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa w ust.1.


2. Podstawowe definicje

§ 3

Ilekroć w Polityce jest mowa o:
1) Banku – mowa o Banku Spółdzielczym w Końskowoli
2) Banku Zrzeszającym –Banku BPS SA,
3) Spółdzielni SOI – Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
4) Miejscu wykonywania czynności – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Banku oraz zamiejscowe komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych, takie jak Filie, Punkty Kasowe.
5) Jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć elementy struktury organizacyjnej, działające dla osiągnięcia celów strategicznych Banku. W Banku jednostkami organizacyjnymi są Centrala, Filie i Punkty Kasowe.
6) Centrali - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Banku, usytuowaną w siedzibie Banku w Końskowoli, realizującą kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i organizacyjne oraz nadzorującą ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Banku.
7) Adekwatność kapitałowa – wymagany poziom kapitału niezbędny na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w Banku.
8) Obszar geograficzny – obszar działania Banku określony w Statucie Banku.
9) Istotna branża – branża, w której Bank posiada zaangażowanie w wysokości przekraczającej 20% obliga kredytowego.
10) Strona internetowa – strona www. Banku.


3. Zasady ujawniania informacji

§ 4

Bank jest zobowiązany do ogłaszania, w sposób ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym, w miejscu wykonywania czynności, tj. we wszystkich jednostkach organizacyjnych, informacji na temat dostępu do informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku.


§ 5

W celu ustalenia zasad dostępu do informacji, o których mowa w §4 Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku zatwierdza Politykę informacyjną.


§ 6

Polityka informacyjna określa zakres, formę, miejsce i zasady dostępu do informacji, a w szczególności:
1) Zakres ogłaszanych informacji określonych na podstawie regulacji zewnętrznych wymienionych §1 niniejszej Polityki,
2) Częstotliwość – określona w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki, zależna od wymagań określonych w regulacjach wymienionych §1 niniejszej Polityki. Bank ujawnia informacje ilościowe co najmniej raz w roku w terminie publikacji sprawozdania finansowego, a informacje jakościowe aktualizuje na bieżąco w miarę wprowadzanych zmian.
3) Formę  - w formie papierowej oraz elektronicznej, zależnie od wymagań określonych w regulacjach wymienionych §1 niniejszej Polityki , w języku polskim.
4) Miejsce informacji, ujawnianych w formie papierowej - Centrala Banku – w pokoju Głównego Księgowego, codziennie w godzinach od 7:15 do 15:15.
5) Miejsce ujawniania informacji elektronicznych: strona internetowa Banku.
6) Zasady zatwierdzania i weryfikowania informacji, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym.


§ 7

1. Każda jednostka organizacyjna Banku ma obowiązek wywiesić Zasady dostępu do Polityki informacyjnej na tablicy ogłoszeń do dnia 31 grudnia roku, za który ujawniane są informacje.
2. Wzór Zasad dostępu do Polityki informacyjnej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.


§ 8

1. Wzór Polityki informacyjnej Banku opracowuje Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
2. Za opracowanie Polityki informacyjnej odpowiada Prezes Zarządu.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza zatwierdza Politykę informacyjną Banku oraz sprawuje nadzór nad jej realizacją.


§ 9

1. Weryfikacja Polityki informacyjnej odbywa się do końca grudnia każdego roku na podstawie informacji przygotowanej przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
2. Weryfikacja oraz zmiany Polityki informacyjnej podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku.


§ 10

1. Na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Polityki informacyjnej Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz we współpracy z pozostałymi wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Banku opracowuje komplet informacji podlegających ujawnieniu.
2. Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
3. Informacje ilościowe, o których mowa w ust. 1 muszą być udostępnione wszystkim zainteresowanym najpóźniej w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku, natomiast informacje o charakterze jakościowym (opisowe) powinny podlegać bieżącej aktualizacji.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 podlegają weryfikacji przez Stanowisko ds. zgodności.


§ 11

Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:
1) Kompleksowość obrazu profilu ryzyka Banku.
2) Przydatność i aktualność,  pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku.
3) Wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji.
4) Porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku względem innych banków.
5) Istotność, przydatność do oceny ryzyka Banku.


§ 12

1. Bank może przy ujawnianiu informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej pominąć te, które uzna za poufne lub chronione.
2. Z wnioskiem o zaniechanie ujawniania informacji z podaniem przyczyny występuje do Zarządu Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza na podstawie przeglądu adekwatności prezentowanych informacji podejmuje decyzję o zaniechaniu ujawniania informacji, którą uzna za poufną lub chronioną.


4. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji

§ 13

W procesie ujawniania informacji uczestniczą:
1) Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Banku.
2) Rada Nadzorcza, zatwierdzająca niniejszą Politykę. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją niniejszej Polityki oraz dokonuje jej okresowego przeglądu.
3) Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i realizację Polityki informacyjnej. Zarząd zatwierdza informacje podlegające ogłoszeniu. Bezpośredni nadzór nad opracowaniem i realizacją Polityki informacyjnej sprawuje Prezes Zarządu.
4) Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, odpowiedzialny za opracowanie Polityki informacyjnej oraz realizację zadań związanych z ujawnianiem informacji.
5) Stanowisko ds. zgodności, przeprowadzające weryfikację informacji podlegających ujawnieniu na podstawie zapisów niniejszej Polityki.
6) Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne, zobowiązane do przekazywania informacji podlegających ujawnieniu.


§ 14

1. Realizacja niniejszej Polityki poddawana jest okresowo audytowi wewnętrznemu.
2. Bank może zlecić realizację zadań związanych z audytem wewnętrznym Bankowi Zrzeszającemu, Jednostce zarządzającej Systemem Ochrony na podstawie odrębnie zawartych umów.


5. Zakres ujawnianych informacji

§ 15

1. Bank ujawnia informacje określone w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki.
2. Zasady zarządzania ryzykami istotnymi oraz systemu kontroli wewnętrznej na podstawie Ustawy Prawo bankowe oraz Rozporządzenia CRR,
3. Informacje wymagane przez Rekomendację „P”,
4. Na podstawie Rekomendacji „M” - informację o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości,
5. Informację (na podstawie Rekomendacji „M”) o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.


§ 16

1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu wykonywania czynności informacje określone w art. 111 , art. 111 a i art., 111 b Ustawy Prawo bankowe, tj.:
a) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek,
b) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat,
c) terminy kapitalizacji odsetek,
d) stosowane kursy walutowe,
e) bilans z opinia biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu,
f)  skład zarządu i rady nadzorczej banku,
g) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki organizacyjnej banku,
h) banki spółdzielcze są obowiązane oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, podać także obszar swojego działania oraz bank zrzeszający,
i)  informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej (art. 111 a).
j)  informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej banku albo innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową (art. 111 b).
2. Bank ujawnia w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej informacje wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego:
a) Politykę zarządzania ładem korporacyjnym,
b) Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego,
c) Podstawową struktura organizacyjna,
d) Politykę informacyjną,
e) Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą.


§ 17

Zakres informacji ujętych w § 15 i 16 wraz z przypisaniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich opracowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.


6. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Niniejsza Polityka podlega ocenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą pod względem:
1) Adekwatności ujawnianych informacji,
2) Istotności ujawnianych informacji,
3) Zachowania poufności,
4) Częstotliwości ujawniania,
5) Kompletności,
6) Dostosowania do profilu ryzyka.
2. Polityka wchodzi w życie po podjęciu uchwały przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Końskowoli, tj. w dn.  01 stycznia 2018 r.

Załączniki

Informacje podlegające ujawnianiu za 2017 rok