Historia Banku

 

Początek działalności Banku w Końskowoli datuje się na lata 60 dwudziestego wieku, kiedy to powstał punkt kasowy, następnie filia, a w końcu Oddział Banku Spółdzielczego w Puławach.

Na bazie tego Oddziału od 1 stycznia 1978 roku swoją działalność rozpoczyna samodzielny Bank Spółdzielczy w Końskowoli. Pierwszą siedzibą Banku jest wynajmowane prywatne mieszkanie o pow. 75 m. kw. Początek był trudny, warunki lokalowe były ciężkie zarówno dla klientów jak i dla pracowników, ale nie były hamulcem, który by uniemożliwiał rozwój Banku. Troska o wygodę klientów jak również podwyższenie warunków i jakości pracy wpłynęły na decyzję o budowie nowego lokalu. Decyzja ta okazała się kluczowa dla późniejszego rozwoju Banku. W 1984 roku dokonano uroczystego otwarcia nowego lokalu Banku. Załoga Banku liczyła wówczas 18 osób.

Dotychczasowa historia naszego Banku nie była wolna od trudnych okresów. W codziennej pracy wielokrotnie Bank stawał przed trudnymi wyborami, które mogły zaważyć na jego losach. Lata 90-te wymagały ostrożności i konieczność budowania siły kapitałowej Banku. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i solidnej pracy Bank osiąga wyniki gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych środków udziałowców i klientów.

W ciągu tych trzech dziesięcioleci Bank przekształcił się z niewielkiej instytucji finansowej ściśle związanej z rolnictwem, w nowoczesny i prężnie rozwijający się Bank obsługujący zarówno tradycyjnie rolnictwo jak również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Bank Spółdzielczy w Końskowoli oferuje swoim klientom nowoczesne ogólnodostępne produkty bankowe. Już od dwudziestu lat pomagają w tym coraz to nowsze systemy informatyczne wykorzystywane w pracy. Dużo uwagi poświęca się na popularyzację bankowości internetowej, kart płatniczych i usługi SMS. Z roku na rok rośnie liczba użytkowników kart płatniczych i kont internetowych.

Działalność Banku to gromadzenie środków, prowadzenie rozliczeń międzybankowych, ale również udzielanie kredytów. Mimo ogromnej konkurencji banków komercyjnych Bank Spółdzielczy w Końskowoli od lat konsekwentnie pozyskuje nowych klientów. Posiada szeroką i stale aktualizowaną ofertę produktową. Realizując swoje plany wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniom swoich klientów, Bank otwiera nowe placówki na terenie Końskowoli jak również w Puławach i Dęblinie. W latach 2010-2012 otwartych zostało 7 placówek - 6 punktów kasowych i filia. W czterech z nich zainstalowane są również bankomaty. Dynamiczny rozwój Banku w ostatnich latach obrazują poniższe dane dotyczące kondycji ekonomiczno-finansowej w tys. zł:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suma bilansowa 24.896 30.243 31.757 35.037 40.904 52.763 56.157 78.732
Obligo kredytowe 11.934 13.773 14.739 18.359 22.527 32.683 38.668 48.397
Baza depozytowa 21.301 25.940 26.668 28.574 33.919 44.706 46.947 65.905
Fundusze własne 2.890 4.027 3.985 5.301 5.709 6.084 6.801 9.477
Zysk netto 329 402 530 540 591 900 1060 903
Współczynnik wypłacalności 21,17% 23,52% 17,81% 20,82% 19,17% 16,12% 16,13% 17,23%

Bank cieszy się również zaufaniem lokalnego Samorządu, czego wyrazem jest długoletnia współpraca Banku z Urzędem Gminy w Końskowoli.

W 2009 roku bank nawiązał współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Concordia. Dzięki tej współpracy Bank może zaoferować swoim klientom oprócz produktów typowo bankowych, również ubezpieczenia majątkowe nieruchomości i mienia ruchomego, na życie oraz ubezpieczenia upraw. W roku 2010 Bank przyłączył się do grona banków udzielających kredyty z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych. W ciągu niespełna roku z tych kredytów skorzystało już prawie stu klientów. Bank Spółdzielczy w Końskowoli aktywnie uczestniczy również w dystrybucji środków unijnych, udzielając kredytów pomostowych.

Bank realizuje strategię ostrożnościową, której priorytetem jest jakość portfela kredytowego i wiarygodność kredytowa kredytobiorców. Dążenie do rozwoju akcji kredytowej nie może w żadnym wypadku powodować zwiększenia ryzyka zwrotu udzielonych kredytów. Pamiętamy, że trafne decyzje kredytowe to bezpieczeństwo wkładów oszczędnościowych naszych klientów. Stwierdzić należy, iż dyscyplina płatnicza naszych klientów jest na bardzo wysokim poziomie. Na koniec roku 2011, 2012 i 2013 należności zagrożone nie występowały.

Oprócz działalności czysto finansowej ważnym był i jest aspekt działalności społecznej; wspieranie społecznych inicjatyw i działań, instytucji pożytku publicznego, szkół i stowarzyszeń.

Przeprowadzane w kolejnych latach modernizacje poprawiły wizerunek Banku, a inwestowanie w sprzęt i nowe technologie pozwalają dziś na świadczenie usług na coraz wyższym poziomie.

Bank inwestuje również w kapitał ludzki, bo cóż wart byłby nawet najnowszy sprzęt bez wiedzy i kompetencji pracowników. Prawie wszyscy pracownicy legitymują się tytułem Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Obecnie Bank zatrudnia 38 pracowników.

Bank działa na terenie województwa lubelskiego, głównie na terenie gminy Końskowola i gmin sąsiadujących.

Od chwili powołania Bank niesie wsparcie i pomoc prowadzącym gospodarstwa rolne oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Bank Spółdzielczy w Końskowoli już od 38 lat jest Bankiem, żyjącym problemami środowiska, w którym działa. Był i jest głęboko związany z gminą i jej mieszkańcami. W tym tkwi siła i to mobilizuje do dalszego działania.