Polityka Informacyjna

POLITYKA INFORMACYJNA

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

§ 1

1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Końskowoli określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji.

2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

1) Strategię zarządzania poszczególnymi ryzykami;

2) opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;

3) zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami tj. polityki kredytowej (w tym zabezpieczeń), polityki bezpieczeństwa, polityki kapitałowej, polityki informacyjnej, polityki zgodności;

4) opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka;

5) przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;

6) opis procesu szacowania oraz oceny kapitału wewnętrznego;

7) zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku;

8) informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie;

9) wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby;

10) Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku. Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości;

11) Informacje wymagane przez Rekomendację ?P? w zakresie:

a) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i biznesowych,

b) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,

c) stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są scentralizowane bądź zdecentralizowane,

d) funkcjonowania w ramach zrzeszenia,

e) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,

f) wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej banku,

g) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności banków obowiązujące w danej jurysdykcji,

h) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,

i) dodatkowego zabezpieczenia płynności w ramach zrzeszenia,

j) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,

k) dywersyfikację źródeł finansowania banku,

l) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,

m) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, łącznie z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,

n) wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest odzwierciedlone w systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,

o) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,

p) opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,

q) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych,

r) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,

s) ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie zrzeszenia,

t) częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności ? Instrukcja SIZ.

12) Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w Uchwale 385/2008 KNF:

a) Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Regulamin działania Zarządu, Regulamin działania Rady Nadzorczej) zawierające politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz strategię w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego,

b) Bufory kapitałowe (art. 440),

c) Wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451).

13) inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym w sprawie adekwatności kapitałowej.

3. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.

4. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz na zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.

5. Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane Klientom w formie papierowej w miejscu wykonywania czynności przez Bank, tj. ul. Lubelska 91a, 24-130 Końskowola, w pokoju Głównego Księgowego, od poniedziałku do piątku w godzinach 715-1700.

§ 2

1. Polityka informacyjna jest weryfikowana co najmniej raz w roku, w terminie do końca grudnia każdego roku, przez Zarząd.

2. Przeglądu przestrzegania zasad Polityki informacyjnej Banku oraz przygotowania propozycji weryfikacji Polityki informacyjnej Banku dokonuje w okresach rocznych Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.

3. Weryfikację Polityki Informacyjnej Banku może również przeprowadzić, na podstawie oddzielnie zawartej umowy zlecenia, merytoryczna komórka Banku Zrzeszającego.

4. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku dokonują weryfikacji Polityki informacyjnej, w tym rodzajów informacji opisanych w § 1 ust. 2, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym, w drodze uchwały.

§ 3

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Końskowoli.